Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què NURIA MORENO ELIAS recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - https://www.fisioespai.es (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a NURIA MORENO ELIAS per altres mitjans.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a NURIA MORENO ELIAS .

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "He llegit la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre d’altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, o marcar la casella de selecció (check box), l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament en qüestió.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: NURIA MORENO ELIAS - NIF: 53290481X
 • Adreça: C/ RIU GÜELL, 49 - 17005 GIRONA
 • Telèfon: 972112102
 • Correu electrònic: fisionuriamoreno@gmail.com

Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEB

A NURIA MORENO ELIAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i, en el seu cas, enviar-li informació sobre els nostres productes o serveis, així com els nostres butlletins.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió o mentre duri la relació comercial, sempre respectant els terminis de prescripció de responsabilitats.

Consentiment de l'interessat (marcant casella de selecció o check box): Atendre la seva sol·licitud i, en el seu cas, enviar-li informació sobre els nostres productes o serveis, així com els nostres butlletins.

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en NURIA MORENO ELIAS procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

En NURIA MORENO ELIAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en NURIA MORENO ELIAS procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Dades professionals i acadèmiques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament del ÚS de la IMATGE

En NURIA MORENO ELIAS tractem les dades obtingudes (imatge i, en el seu cas, veu), amb la finalitat de publicar dites imatges en webs o xarxes socials, així com en altres suports de difusió, com revistes, publicacions, etc., per realitzar accions de publicitat o difusió de les nostres activitats.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Consentiment de l'interessat: Ús de fotografies i, en el seu cas, vídeos on apareix la imatge d’interessats.

Així mateix, s'informa que atorgant el consentiment, les imatges poden ser publicades a la web de l'empresa, xarxes socials i qualsevol suport que l'empresa crea oportú per donar publicitat a les seves activitats, esdeveniments i serveis.

Seran publicades a la web de l'empresa i/o xarxes socials.

L'ús d'imatges en les xarxes socials pot implicar transferències internacionals de dades.

Tractament de DADES de CLIENTS

En NURIA MORENO ELIAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat principal de prestar-li els serveis sol·licitats, així com realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de dits serveis o venda de producte, i, en el seu cas, per enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestar els serveis sol·licitats
 • Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. (Requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents, en el seu cas. (Requisit contractual).

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en NURIA MORENO ELIAS procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Informació bancària, en el seu cas

Tractament de DADES de SALUT

En NURIA MORENO ELIAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li l'assistència mèdica sol·licitada i poder proporcionar-li en consulta la informació que considerem pugui ser-li útil referent a nous tractaments mèdics.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació assistencial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

La base de legitimació és l’execució d’un contracte: Prestació dels serveis mèdics sol·licitats [Art. 9.2 h) del RGPD].

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en NURIA MORENO ELIAS procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut

Tractament de les dades de VIDEOVIGILANCIA

Responsable: NURIA MORENO ELIAS; Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions; Legitimació: Missió en Interès públic; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament;

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NURIA MORENO ELIAS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 • Per a quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte o infracció.

 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quines categories de dades personals tractem?

Imatge.

DRETS DE L’INTERESSAT

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NURIA MORENO ELIAS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir (art. 15 RGPD) a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació (art. 16 RGPD) de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (art. 17 RGPD) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació (Art. 18 RGPD) del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament (art. 21 RGPD) de les seves dades. En aquest cas, NURIA MORENO ELIAS deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat (art. 20 RGPD) de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment (art. 7 RGPD) en qualsevol moment, sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus drets adreçant-se al responsable presencialment per correu postal, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, enviant la instància/sol·licitud. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent accedint a la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de NURIA MORENO ELIAS i, en general, aquelles que sol·liciti l'empresa per a la prestació del servei/venda de producte, són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten amb exactitud, és possible que no puguin atendre's les sol·licituds correctament.

En cas que l'interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint a NURIA MORENO ELIAS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat («licitud, lleialtat i transparència»); recollits amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats, mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals (respectant els terminis de prescripció de responsabilitats); tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

Seguim uns estrictes criteris de selecció de proveïdors de serveis amb accés a dades personals, tot això per a donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, així com formalitzar amb ells el corresponent contracte d'encarregat del tractament (art. 28 RGPD), mitjançant el qual se'ls imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades seguint les nostres instruccions; i suprimir o retornar-nos les dades una vegada finalitzi la prestació dels serveis.Fisioespai
699 33 98 94
Fisioespai
info@fisioespai.es
Fisioespai
972 112 102
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi.

Què són les cookies?

Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Acceptació de l'ús de cookies.

Cookies tècniques necessàries

Sempre actives

Les cookies tècniques són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou cookies que garanteixen les funcions bàsiques i les funcions de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.

Cookies analítiques

Totes les galetes que poden no ser especialment necessàries perquè el lloc web funcioni i s'utilitzen específicament per recopilar dades personals de l'usuari a través d'anàlisis, anuncis i altres continguts incrustats s'anomenen cookies no necessàries. És obligatori obtenir el consentiment de l'usuari abans d'executar aquestes cookies al vostre lloc web.